Podcasts

On Balance 01 – Học cách làm người theo đúng Tám bước của Khổng Tử | TS – Chuyên gia Tâm Lý Trần Hữu Đức

Khổng Tử được xem như một nhà hiền triết mẫu mực nhất của Trung Quốc. Tư tưởng giáo dục của ông không những có tác dụng to lớn trong lịch sử mà vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Trong các học thuyết của mình, ông luôn đề cao việc học tập không …

On Balance 01 – Học cách làm người theo đúng Tám bước của Khổng Tử | TS – Chuyên gia Tâm Lý Trần Hữu Đức Read More »